O čem je projektové řízení?

Nejprve je potřeba si definovat zásadní pojem „Projekt“. Organizace totiž provádějí firemní činnosti (tzv. podnikatelská rutina – procesy) nebo projekty. Procesy a projekty mají mnoho společných znaků. Například jsou:

 • Prováděny lidmi.
 • Omezeny zdroji, které jsou k dispozici.
 • Plánovány, prováděny, řízeny a kontrolovány.

 

Procesy se od projektů odlišují především tím, že jsou trvalého a opakujícího se charakteru, např. výrobní procesy. Projekt tak může být definován na základě odlišnosti proti procesu – projekt je dočasně vyvinuté úsilí, vynaložené na vytvoření jedinečného produktu nebo služby. Dočasně v tom smyslu, že je jednoznačně stanoveno zahájení a ukončení projektu. Jedinečného v tom smyslu, že se daný produkt nebo služba podstatně liší od všech již existujících.

 

Co je tedy projektové řízení?

 

Projektové řízení je uplatnění znalostí, dovedností, nástrojů a technik v projektových činnostech s cílem splnit nebo překonat potřeby zájmových skupin a jejich očekávání od projektu. Plnění nebo překonávání těchto potřeb a očekávání vždy vyžaduje navzájem proti sobě stojící požadavky mezi:

 • Rozsahem prací, časem, náklady a kvalitou.
 • Zájmovými skupinami s různými potřebami a očekáváními.
 • Stanovenými a nestanovenými požadavky (potřebami).

 

My v BMP Lean & Quality Solutions s.r.o. využíváme pro projektové řízení skupiny procesů definovaných normou ISO 21500:2012 a jsme schopní Vám pomoci s řízením projektu jako celkem, případně se školením v této oblasti, nebo Vám pomůžeme s jednou ze základních skupin procesů projektového řízení. Níže uvádíme rozdělení procesů pro řízení projektů, tak jak vychází z normy ISO 21500.

 

 • Zahajovací procesy – vymezování zahájení projektu s rozhodnutím k jeho provedení.
 • Plánovací procesy – Doporučování a udržování uskutečnitelného plánu, aby mohly být naplněny potřeby daného oboru podnikání, kvůli kterým je projekt realizován.
 • Prováděcí (realizační) procesy – koordinace zdrojů tak, aby mohl být realizován plán projektu.
 • Procesy operativního řízení (kontrola a řízení) – průběžné zajišťování plnění cílů projektu nebo dílčích cílů projektu prostřednictvím trvalého monitorování a měření postupu společně s realizacemi potřebných nápravných opatření.
 • Uzavírací procesy – Předání projektu nebo produktu projektu odběrateli a jeho ukončení.

Proberte s námi vhodné řešení

5 + 2 =